بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

DBMS

عنوان انگلیسی مقاله

Storage and analysis of massive TINs in a DBMS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگهداری و تحلیل TIN های انبوه در یک DBMS

منبع مقاله

Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۵

read more