بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

c

کدمقاله: ۲۲۷۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Precise Detection of Uninitialized Variables using Dynamic Analysis – Extending to Aggregate and Vector Types

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کشف دقیق متغیر های مقدار اولیه نگرفته ( ارزش آغازی داده نشده) با استفاده از تحلیل پویا (دینامیک) یعنی با بسط دادن ارقام کلی و انواع بردارها

منبع مقاله

۲۰۱۲ ۱۹th Working Conference on Reverse Engineering

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵صفحه / فایل doc فارسی/۱۶صفحه/ ۲۰۱۲

read more