بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

Aspect-Oriented

کدمقاله: ۲۲۷۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

منبع مقاله
Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۲۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more