بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

Ag-TiO2

کدمقاله: ۲۳۱۱۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

منبع مقاله

JOURNAL OF THE Iranian Chemical Society, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 6, No. 4, December 2009, pp. 800-807

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۲صفحه/ ۲۰۰۹

read more