بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

یاد گیری سیار

عنوان انگلیسی مقاله

MOBILE LEARNING FRAMEWORK

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چارچوب یادگیری سیار

منبع مقاله

IADIS International Conference Mobile Learning,2005

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۵

read more