بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

کیفیت

کدمقاله: ۲۲۴۱۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

A more efficient production using quality tools and human  resources management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۲

read more