بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

کارآفرینی

عنوان انگلیسی مقاله

Entrepreneurial risk, investment, and innovation

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری

منبع مقاله

Journal of Financial Economics, ۱۰۶ (۲۰۱۲),۲۸۷-۳۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

The Conceptual Framework in Knowledge Based Industries In THAILAND

ترجمه فارسی عنوان

چهارچوب مفهومی صنایع مبتنی بر دانش در تایلند

مشخصات

فایل PDF انگلیسی /۲۲ صفحه / فایل doc فارسی /۳۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

ترجمه فارسی عنوان

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

Knowledge Economy in Bangladesh

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

اقتصاد دانش محوردر بنگلادش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more