بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال isi

نام کامل ژورنال

An International Journal Devoted to the Behavioural, Organizational & Social Aspects of Accounting

نام فارسی ژورنال

ژورنال  بین المللی  اختصاصی در مورد جنبه های اجتماعی، سازمانی و رفتاری حسابداری

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0361-3682

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/accounting-organizations-and-society

حوزه های پذیرش مقاله

نقش اجتماعی حسابداری، حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی و حسابداری برای منابع کمیاب (the social role of accounting, social accounting, social audit and accounting for scarce resources)

ارائه اطلاعات حسابداری به کارکنان و اتحادیه های کارگری و توسعه سیستم های اطلاعات مشارکتی (the provision of accounting information to employees and trade unions and the development of participative information systems)

فرآیندهای موثر بر نوآوری های حسابداری و جنبه های اجتماعی و سیاسی تنظیمات استاندارد حسابداری (processes influencing accounting innovations and the social and political aspects of accounting standard setting)

مطالعات رفتاری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (behavioural studies of the users of accounting information)

نمایش فرآیندهای اطلاعاتی سازمان ها و ارتباط بین حسابداری و دیگر اطلاعات سیستم و ساختار سازمانی و فرایندها (information processing views of organizations, and the relationship between accounting and other information systems and organizational structures and processes)

استراتژی های سازمانی برای طراحی سیستم های حسابداری و سیستم های اطلاعاتی (organizational strategies for designing accounting and information systems)

حسابداری منابع انسانی (human resource accounting)

جنبه های شناختی حسابداری و فرآیندهای تصمیم گیری (cognitive aspects of accounting and decision-making processes)

جنبه های رفتاری بودجه بندی، برنامه ریزی و ارزیابی سرمایه گذاری (and the behavioural aspects of budgeting, planning and investment appraisal)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0361-3682

1.867

38

 

نام کامل ژورنال

Advances in Chronic Kidney Disease

نام فارسی ژورنال

ژورنال  پیشرفت در بیماری مزمن کلیه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 1548-5595

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/advances-in-chronic-kidney-disease

حوزه های پذیرش مقاله

شناسایی زودرس بیماری کلیه، پیشگیری یا تاخیر در پیشرفت بیماری کلیوی (early identification of kidney disease; prevention or delay in progression of kidney disease)

مدیریت موارد چند رشته ای از بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی کلیه، عوارض ارگان بیماری کلیوی (the multidisciplinary case management of patients with chronic kidney disease or kidney failure, organ effects of kidney disease)

اپیدمیولوژی و پژوهش نتایج در بیماری مزمن کلیوی (epidemiology and outcomes research in chronic kidney disease)

فواید و عوارض  روشهای درمان اولیه، دیالیز و پیوند (benefits and complications of the primary treatment methods, dialysis and transplantation)

جنبه های فنی تحویل درمان اورمی (technical aspects of the delivery of uremia therapy)

مراقبت از بیمار بدحال مبتلا به نارسایی کلیه در مراقبت های ویژه (care of the critically ill patient with kidney failure in the intensive care setting)

  درمان های جدید برای نارسایی کلیه (new therapies for kidney failure)

پژوهش مراقبت های بهداشتی در بیماری مزمن کلیه (health care research in chronic kidney disease)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1548-5595

2.029

11

 

نام کامل ژورنال

The International Journal of Grid Computing and eScience

 نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی محاسبات شبکه ای و علوم الکترونیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-739X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems

حوزه های پذیرش مقاله

برنامه های کاربردی شبکه ای و پشتیبانی برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی جدید (Novel applications)

برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی و علوم الکترونیکی (eScience and eBusiness applications)

محیط های حل مسئله و آزمایشگاه های مجازی (Problem solving environments and virtual laboratories)

اقتصاد شبکه ای (Grid economy)

شبکه های مبتنی بر دانش و شبکه های معنایی (Semantic and knowledge based grids)

شبکه های همکاری و سازمان های مجازی (Collaborative Grids and virtual organizations)

محاسبات با توان بالا و عملکرد بالا در شبکه (High Performance and high throughput computing on grids)

گردش کار برنامه های کاربردی پیچیده (Complex application workflows)

مفاهیم علمی، صنعتی و اجتماعی (Scientific, industrial and social implications)

شبکه ها در آموزش و پرورش (Grids in education)

روش های شبکه و میانه ها

ابزار برای توسعه شبکه: نظارت و برنامه ریزی (Tools for grid development: monitoring and scheduling)

مدیریت منابع پویای توزیع شده (Distributed dynamic resource management)

خدمات وب و شبکه (Grid- and web-services)

مدیریت اطلاعات (Information management)

استانداردهای نوظهور و پروتکل ها (Protocols and emerging standards)

محاسبات اینترنتی و نقطه به نقطه (Peer to peer and internet computing)

محاسبات فراگیر (Pervasive computing)

امنیت شبکه (Grid Security)

نظریه شبکه های توری

ویژگی های فرایند، برنامه ها و طراحی الگوریتم (Process specification; program and algorithm design)

جنبه های نظری ارتبازات در محیط های وسیع و محاسبات (Theoretical aspects of wide area communication and computation)

نظریه تجانس و عملکرد (Scaling and performance theory)

تایید پروتکل (Protocol verification)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-739X

1.864

32

 

نام کامل ژورنال

Fusion Engineering and Design

 نام فارسی ژورنال

ژورنال طراحی  و مهندسی فیوژن

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0920-3796

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/fusion-engineering-and-design

حوزه های پذیرش مقاله

مطالعات طراحی IFE و MFE  برای آزمایشات و راکتورها (MFE and IFE design studies for experiments and reactors)

فناوری های هسته ای فیوژن و مواد (fusion nuclear technologies and materials)

تجزیه و تحلیل پلاسمای راکتور (analysis of reactor plasmas)

گرمایش پلاسما، سوخت رسانی، سیستم های خلا (plasma heating, fuelling, and vacuum systems)

مجریان، اهداف و تکنولوژی های مخصوص برای IFE، کنترل و تشخیص (drivers, targets, and special technologies for IFE, controls and diagnostics)

تجزیه و تحلیل چرخه سوخت و بازفرآوری و بکارگیری تریتیوم (fuel cycle analysis and tritium reprocessing and handling)

عملیات و تعمیر و نگه داری از راه دور راکتورها (fuel cycle analysis and tritium reprocessing and handling)

ایمنی، انهدام و مدیریت مواد زائد (safety, decommissioning, and waste management)

تجزیه و تحلیل اقتصادی و زیست محیطی از قطعات و سیستم (economic and environmental analysis of components and systems)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0920-3796

0.842

88

 

نام کامل ژورنال

Decision Support Systems

 نام فارسی ژورنال

ژورنال سیستم های پشتیبان تصمیم

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-9236

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/ decision-support-systems

حوزه های پذیرش مقاله

مبانی DSS مانند : اصول DSS، مفاهیم و نظریه ها، چارچوب، زبان رسمی، روش هایی برای تحقیق DSS، آموزش در مورد ماهیت DSS، ارزیابی در زمینه DSS (. DSS Foundations e.g. DSS principles, concepts, and theories; frameworks, formal languages, and methods for DSS research; tutorials about the nature of DSS; assessments of the DSS field)

توسعه کارکرد DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک های در حال توسعه برای جنبه های کارکردی اساسی DSS، مدیریت مدل/حل کننده، مدیریت داده در DSS ها، مدیریت قوانین و هوش مصنوعی در DSS ها، هماهنگی قابلیت های DSS  در رابط کاربری آن (DSS Development-Functionality e.g. methods, tools, and techniques for developing the underlying functional aspects of a DSS; solver/model management; data management in DSSs; rule management and AI in DSSs; coordinating a DSS’s functionality within its user interface)

واسط های توسعه DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک هایی برای توسعه رابط های کاربری DSS، زبان مدیریت، ارئه، و دانش کاربر در یک DSS، امکانات کمکی DSS، هماهنگی واسط های DSS و قابلیت های آن (DSS Development-Interfaces e.g. methods, tools, and techniques for developing the overt user interface of a DSS; managing linguistic, presentation, and user knowledge in a DSS; DSS help facilities; coordinating a DSS’s interface events with its functionality events)

اثرات DSS و ارزیابی مانند : اقتصاد DSS، اندازه گیری DSS، اثرات DSS بر کاربران شخصی، کاربرانی با چندین مشترک، سازمانها، و جوامع، ارزیابی/تصدیق DSS ها (DSS Impacts and Evaluation e.g. DSS economics; DSS measurement; DSS impacts on individual users, multiparticipant users, organizations, and societies; evaluating/justifying DSSs)

مطالعات مرجعی DSS مانند : آموزش نظم و انضباط مرجع برای پژوهشگران DSS، فن آوری های در حال ظهور مربوط به ویژگی های DSS یا توسعه DSS، مطالعات موضوعی مربوط به سیستم های پشتیبانی ارتباطات، کار هماهنگی پشتیبانی کامپیوتر، سیستم های پشتیبان مذاکره، سیستم های پشتیبان پژوهش، سیستم های پشتیبان وظیفه (DSS Reference Studies e.g. reference discipline tutorials for DSS researchers; emerging technologies relevant to DSS characteristics or DSS development; related studies on such topics as communication support systems, computer supported cooperative work, negotiation support systems, research support systems, task support systems)

تجارب DSS، مدیریت وآموزش مانند : تجربه در توسعه یا عملیات DSS ها، راه حل های سیستم برای برای نیازهای پشتیبانی تصمیم گیری خاص، روش هایی برای مدیریت DSS ها، روش های آموزش/دستورالعمل DSS ها (DSS Experiences, Management, and Education e.g. experiences in developing or operating DSSs; systems solutions to specific decision support needs; approaches to managing DSSs; DSS instruction/training approaches)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-9236

2.201

55

 

نام کامل ژورنال

Data & Knowledge Engineering

 نام فارسی ژورنال

ژورنال مهندسی دانش و داده

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0169-023X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/ data-and-knowledge-engineering

حوزه های پذیرش مقاله

ارائه و بکارگیری داده ها و دانش: مدل های داده های مفهومی، تکنیک های ارائه دانش، تکنیک ها و زبان های بکارگیری داده/دانش (Representation and Manipulation of Data & Knowledge: Conceptual data models. Knowledge representation techniques. Data/knowledge manipulation languages and techniques)

معماری پایگاه داده، سیتم های مبتنی بر دانش یا خبره: معماری جدید برای سیستم های خبره/ مبتنی بر دانش/ پایگاه داده، تکنیک های طراحی و پیاده سازی، واسط های کاربر و زبان ها، معماری های توزیع شده (Architectures of database, expert, or knowledge-based systems: New architectures for database / knowledge base / expert systems, design and implementation techniques, languages and user interfaces, distributed architectures)

ساخت و ساز داده/پایگاه های دانش: ابزارها و روش های طراحی داده/پایگاه های دانش، روش های جمع آوری دانش/داده، مسائل مربوط به جامعیت/امنیت/نگهداری (Construction of data/knowledge bases: Data / knowledge base design methodologies and tools, data/knowledge acquisition methods, integrity/security/maintenance issues)

برنامه های کاربردی، مطالعات موردی، و مسائل مربوط به مدیریت: مسائل مربوط به مدیریت داده ها، عمل مهندسی دانش، برنامه های کاربردی مهندسی و اداری (Applications, case studies, and management issues: Data administration issues, knowledge engineering practice, office and engineering applications)

ابزارهایی برای تعیین و توسعه پایگاه های دانش و داده با استفاده از ابزارهای مبتنی بر زبانشناسی یا اصول واسط های ماشین وکاربر (Tools for specifying and developing Data and Knowledge Bases using tools based on Linguistics or Human Machine Interface principles)

جنبه های ارتباطاتی شامل پیاده سازی، طراحی و با استفاده از KBSs در فضای مجازی (Communication aspects involved in implementing, designing and using KBSs in Cyberspace)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0169-023X

1.519

87

 

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت و متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیند های نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدلسازی، مشخصات، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید و اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار (Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.522

28

 

نام کامل ژورنال

Knowledge-Based Systems

نام فارسی ژورنال

ژورنال سیستم های مبتنی بر دانش

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-7051

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/knowledge-based-systems

حوزه های پذیرش مقاله

فرآیند طراحی (design process)

تطابق الزامات و نیازهای سیستم های تحویل داده شده و پیامدهای سازمانی معرفی چنین فن آوری به محل کار، و زندگی عمومی (the matching of requirements and needs to delivered systems and the organisational implications of introducing such technology into the workplace and public life)

سیستم های خبره (expert systems)

برنامه های کاربردی روش های نبتنی بر دانش (application of knowledge-based methods)

یکپارچگی با فناوری های متعارف (integration with conventional technologies)

ابزار های نرم افزاری برای برای ساخت و ساز KBS (software tools for KBS construction)

مکانیزم پشتیبان تصمیم (decision-support mechanisms)

فعل و انفعالات کاربران (user interactions)

مباحث سازمانی (organisational issues)

اکتساب دانش (knowledge acquisition)

ارائه دانش (knowledge representation)

زبان ها و محیط های برنامه نویسی (languages and programming environments)

تکنیک های پیاده سازی مبتنی بر دانش و معماری سیستم (knowledge-based implementation techniques and system architectures)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-7051

4.104

54

 

نام کامل ژورنال

Energy Conversion and Management

نام فارسی ژورنال

ژورنال تبدیل انرژی و مدیریت

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       ISSN : 0196-8904

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/energy-conversion-and-management

حوزه های پذیرش مقاله

تولید انرژی (energy generation)

استفاده (utilization)

تبدیل (conversion)

ذخیره سازی (storage)

انتقال (transmission)

حفاظت (conservation)

مدیریت (management)

پایداری (sustainability)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0196-8904

2.775

77

 

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت، متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیندهای نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدل سازی، تعیین، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید، اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار(Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.552

55