بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال مدیریت حمل و نقل هوایی

نام کامل ژورنال

Journal of Air Transport Management

نام فارسی ژورنال

ژورنال مدیریت حمل و نقل هوایی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0969-6997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-air-transport-management

حوزه های پذیرش مقاله

سیاست، مقررات و قوانین (Policy, regulation and law)

استراتژِی (Strategy)

عملیات (operations)

بازاریابی (marketing)

اقتصاد و امور مالی (Economics and finance)

پایداری (Sustainability)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0969-6997

0.800

37