بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

چرخۀکلوین

کدمقاله: ۲۲۱۳۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Effects  on  both  the  roots  and  shoots  of  soybean  during  dark  chilling  determine the  nature  and  extent  of  photosynthesis  inhibition

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود

منبع مقاله

Environmental and Experimental Botany،Volume 74, December 2011, Pages 261–۲۷۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی /۳۲ صفحه/ ۲۰۱۱

read more