بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

پیشرفتهایی در پژوهش روی مدیریت منابع انسانی الکترونیک

کدمقاله: ۲۳۱۶۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

The current issue and full text archive of this journal is available at,www.emeraldinsight.com/0142-5455.htm

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۱۲صفحه / فایل doc فارسی۱۳صفحه/ ۲۰۰۶

read more