بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

پردازش سطح پایین

نام کامل ژورنال

Journal of the International Alliance for Biological Standardization

نام فارسی ژورنال

ژورنال اتحادیه بین المللی استاندارد سازی بیولوژیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 1045-1056

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/biologicals

حوزه های پذیرش مقاله

واکسن های باکتریایی (Bacterial vaccines)

محصولات خون (Blood products)

زیست شناسی سلولی (Cell biology)

فناوری کشت سلولی (Cell culture technology)

ایمونولوژی سلولی (Cellular immunology)

سایتوکاین و واسطه متحد (Cytokines and allied mediators)

تشخیص (Diagnostics)

پردازش سطح پایین (Downstream processing)

انتقال ژن و چگونگی (Gene transfer and expression)

باکتری شناسی عمومی (General bacterology)

ویروس شناسی عمومی، درون زا و ویروس های اکتسابی (General virology, endogenous and adventitious viruses)

هورمون ها (Hormones)

علم ایمنی (Immunochemistry)

زیست شناسی مولکولی (Molecular biology)

آنتی بادی منوکلونال (Monoclonal antibodies)

انگل شناسی (Parasitology)

بیماری های پریون و پرایون (Prion and prion disease)

سموم (Protein chemistry)

واکسن های ویروسی (Viral vaccines)

توکسویید (Toxoids)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1045-1056

1.616

17