بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

وب، سرویس وب ترکیبی

عنوان انگلیسی مقاله

TOWARDS FORMAL VERIFICATION OF WEB SERVICE COMPOSITION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

منبع مقاله

Lecture Notes in Computer Science Volume 4102, 2006, pp 257-273

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۰۶ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Tools for Design of Composite Web Services

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ابزارهایی برای طراحی سرویس های وب ترکیبی

منبع مقاله

SIGMOD 2004 June 13­۱۸, ۲۰۰۴, Paris, France

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۴ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

On CompositeWeb Services Provisioning in an enviroment of Fixed and Mobile Computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارائه سرویس های وب ترکیبی در یک محیطی از تامیرات و منابع محاسباتی موبایل

منبع مقاله

Information Technology and Management archive Volume 5 Issue 3-4, July-October 2004

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۲۰ صفحه / فایل doc فارسی /۳۱ صفحه/  ۲۰۰۴ 

read more