بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مقیاس بزرگ توزیع شده ذخیره‌سازی

کدمقاله: ۲۲۸۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

An insight into traffic safety management system platform based on cloud computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری

منبع مقاله

Volume 96, 6 November 2013, Pages 2643–۲۶۴۶,Intelligent and Integrated Sustainable Multimodal Transportation Systems Proceedings from the 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP2013)

مشخصات مقاله 

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۳

read more