بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مقاله isi

عنوان انگلیسی مقاله

Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش

منبع مقاله

Public Relations Journal Vol. 3, No. 4, Fall 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۷ صفحه / فایل doc فارسی /۲۳ صفحه/ ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Entrepreneurial risk, investment, and innovation

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری

منبع مقاله

Journal of Financial Economics, ۱۰۶ (۲۰۱۲),۲۸۷-۳۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین

منبع مقاله

American Dairy Science Association ® , ۲۰۱۳

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Business Processes Meet Operational Business Intelligence

ترجمه فارسی عنوان مقاله

فرایند تجارت مستلزم هوش تجاری موثر

منبع مقاله

IEEE,2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/ ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

THE EVOLUTION OF PLANT  SEXUAL DIVERSITY

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی تحول جنسی درگیاهان

منبع مقاله

Nat Rev Genet. ۲۰۰۲ Apr;3(4):274-84

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۳۳ صفحه/ ۲۰۰۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

PLANT BIODIVERSITY OF HYRCANIAN RELICT FORESTS, N IRAN: AN OVERVIEW OF THE FLORA, VEGETATION,PALAEOECOLOGY AND CONSERVATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر گیاهان، پوشش گیاهی ، اکولوژی قدیم و حفاظت

منبع مقاله

Pak. J. Bot., Special Issue (S.I. Ali Festschrift) 42: 231-258, 2010.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۸ صفحه / فایل doc فارسی /۴۱ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

منبع مقاله

Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۳ صفحه / فایل doc فارسی /۳۲ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 1–۱۵; doi:10.3390/ijfs1010001

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۵ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹صفحه/ ۲۰۱۳

read more