بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

معماري آرايش زمين

کدمقاله: ۲۲۶۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Semi-automatic land consolidation software based on geographic information systems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نرم افزار نیمه اتوماتیک ادغام زمین بر اساس سیستم های اطلاعات جغرافیایی

منبع مقاله
Computers and Electronics in Agriculture،Volume 97, September 2013, Pages 1–۵
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵۵صفحه / فایل doc فارسی/۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more