بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

معلول موقتی

کدمقاله: ۲۳۰۰۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

منبع مقاله

AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011)

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۱

read more