بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مطالعات بازاریابی

کدمقاله: ۲۲۳۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Accounting Information and Performance Measurement  in a Nonprofit Organization

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی:دیدگاه های چند رشته ای

منبع مقاله

Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی /۲۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more