بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدیریت منابع انسانی

کدمقاله: ۲۲۴۱۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

A more efficient production using quality tools and human  resources management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۰۹۱۲

عنوان انگلیسی مقاله 

Measuring HRM and organisational performance:  concepts, issues, and framework

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM)و عملکرد سازمانی :  مفاهیم ، موضوعات و چارچوب

منبع مقاله

Published in: Management decision : MD.- Bradford : Emerald, ISSN 0025-1747, ZDB-ID 4119460. – Vol. 50.2012, 4, p. 651-667

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۸صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۲

read more