بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدل سازی

کدمقاله: ۲۲۹۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پای

منبع مقاله

Acta of Bioengineering and Biomechanics Original paper Vol. 15, No. 3, 2013 DOI: 10.5277/abb130303

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۱۵ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت، متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیندهای نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدل سازی، تعیین، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید، اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار(Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.552

55