بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

محیط زیست

نام کامل ژورنال

Journal of Arid Environments

نام فارسی ژورنال

ژورنال محیط های خشک

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 0140-1963

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-arid-environments

حوزه های پذیرش مقاله

Paleo climate and Paleo environments

آب و هوا و تغییرات آب و هوا (Climate and Climate Change)

سیستم ها و فرآیندهای هیدرولوژیکی (Hydrological processes and systems)

سیستم ها و فرآیندهای ژئومرفولوژی (Geomorphological processes and systems)

خاک -جنبه های فیزیکی و بیولوژیکی (Soils- physical and biological aspects)

بوم شناسی-گیاهی و علوم دامی (Ecology- Plant and Animal Sciences)

مردم شناسی و بوم شناسی انسانی (Anthropology and human ecology)

استفاده های زمین (land use)

حفاظت (conservation)

تخریب زمین (Land degradation)

نظارت بر محیط زیست و مدیریت (Environmental monitoring and management)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0140-1963

1.772

102