بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

محاسبات ابري

کدمقاله: ۲۲۹۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud computing for network security intrusion detection system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

Journal of networks, VOL8, NO1, JANUARY2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۶ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Scalable adaptive group communication for collaboration framework of cloud-enabled robots

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارتباطات گروه تطبیقی مقیاس پذیر برای چارچوب همکاری ابرربات های فعال

منبع مقاله
Procedia Computer Science،Volume 22, 2013, Pages 1239–۱۲۴۸،۱۷th International Conference in Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems – KES2013
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی/۱۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۵۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

منبع مقاله
Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013)
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Solidifying  the  foundations  of  the  cloud  for  the  next  generation  Software Engineering

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

منبع مقاله

Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۷صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۱۳

read more