بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

لکنت زبان

عنوان انگلیسی مقاله

RISK FACTORS FOR STUTTERING: A SECONDARY ANALYSIS OF A LARGE DATA BASE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عوامل خطرزا در لکنت زبان: تجزیه و تحلیل ثانویه از پایگاه داده ی بزرگ

منبع مقاله

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. ۲۰۱۰ Jun;260(4):279-86. doi: 10.1007/s00406-009-0075-4. Epub 2009 Oct 15.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more