بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

قطعات بافت نرم پا

کدمقاله: ۲۲۹۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پای

منبع مقاله

Acta of Bioengineering and Biomechanics Original paper Vol. 15, No. 3, 2013 DOI: 10.5277/abb130303

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۱۵ صفحه/ ۲۰۱۳

read more