بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

فرایندآهای ارتباطات سازمانی

کدمقاله: ۲۲۸۵۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

منبع مقاله

Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی/۱۱ صفحه/ ۲۰۱۰

read more