بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شیمی

نام کامل ژورنال

A Journal Devoted to Applied Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces

نام فارسی ژورنال

ژورنال  اختصاص داده شده به فیزیک کاربردی و شیمی سطوح و رابط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     شماره ISSN : 0169-4332

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/applied-surface-science

حوزه های پذیرش مقاله

نوری، الکترونیکی، اپتو-الکترونیکی (optical, electronic, (opto)-electronic)

مواد مغناطیسی، مواد زیستی سازگار، برنامه های کاربردی مواد پیچیده (magnetic materials, bio-compatible materials, complex material applications)

فرآیندهای مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و مهارتی در رابط ها و سطوح تعریف شده (thermal, electrical, chemical, physical and mechanical processes at well-defined surfaces and interfaces)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0169-4332

2.112

288

 

عنوان انگلیسی مقاله

Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride:Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید :  کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

منبع مقاله

Journal of Applied Polymer Science, Volume 111, Issue 1, pages 338–۳۴۷, ۵ January 2009 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۰۹ 

read more