بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

شبکه های عصبی

نام کامل ژورنال

Advances in Engineering Software

نام فارسی ژورنال

ژورنال پیشرفت در نرم افزارهای مهندسی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        شمارهISSN : 0965-9978

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 -

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software

حوزه های پذیرش مقاله

استراتژی های محاسباتی جدید و الگوریتم های عددی برای مسائل مهندسی در مقیاس بزرگ (Innovative computational strategies and numerical algorithms for large-scale engineering problems)

تکنیک های تجزیه و تحلیل و شبیه سازی و سیستم ها (Analysis and simulation techniques and systems)

نسل شبکه های مش و مدل ها (Model and mesh generation)

کنترل دقت و صحت، ، ثبات و بهره وری فرآیندهای محاسباتی (Control of the accuracy, stability and efficiency of computational process)

بهره برداری از محیط های محاسباتی جدید (Exploitation of new computing environments)

تکنیک های تجسم پیشرفته، محیط های مجازی و نمونه سازی (Advanced visualization techniques, virtual environments and prototyping)

برنامه های کاربردی هوش مصنوعی، سیستم های مبتنی بر دانش، هوش محاسباتی، از جمله منطق فازی، شبکه های عصبی و محاسبات تکاملی (Applications of AI, knowledge-based systems, computational intelligence, including fuzzy logic, neural networks and evolutionary computations)

برنامه های کاربردی فناوری شی-گرا برای مسائل مهندسی (Application of object-oriented technology to engineering problems)

رابط هوشمند کامپیوتر انسان (Intelligent human computer interfaces)

اتوماسیون طراحی، طراحی چند رشته ای و بهینه سازی (Design automation, multidisciplinary design and optimization)

CAE ، CAD و فرآیندهای یکپارچه و سیستم های توسعه محصول (CAD, CAE and integrated process and product development systems)

کیفیت و قابلیت اطمینان (Quality and reliability)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0965-9978

1.220

67

عنوان انگلیسی مقاله

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

منبع مقاله

International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR STOCK MARKET PREDICTIONS: A REVIEW OF LITERATURE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

منبع مقاله

International Journal of Machine Intelligence, ISSN: 0975-2927, Volume 2, Issue 2, 2010, pp: 14-17

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TECHNIQUE FOR STOCK MARKET FORECASTING

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آنالیزی از عملکرد روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس

منبع مقاله

Kunware Singh Vaisla et. El. / (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering, Vol. 02, No. 06, 2010, 2104-2109

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/  ۲۰۱۰

read more