بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم های هوشمند تجاری

عنوان انگلیسی مقاله

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

منبع مقاله

Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۹

read more