بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم های بزرگ

کدمقاله: ۲۲۵۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Large Distributed Arabic Handwriting Recognition System Based on the Combination of Fast DTW Algorithm and Mapreduce Programing Model Via Cloud Computing Technologies

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم   بزرگ تشخیص دست خط عربی ، توزیع شده  بر اساس ترکیبی از الگوریتم FastDTW و  مدل برنامه نویسی MapReduce از طریق فن آوری های محاسبات ابری 

منبع مقاله
AASRI Procedia،Volume 5, 2013, Pages 156–۱۶۳،۲۰۱۳ AASRI Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی ۱۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more