بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم نظارتی کنترل

کدمقاله: ۲۳۱۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های تشخیص نفوذبااستفاده ازتکنیک های داده کاوی ماشین بردارپشتیبانی

منبع مقاله

International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3, March 2013)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۶ صفحه / فایل doc فارسی۲۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more