بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیستم خبره

عنوان انگلیسی مقاله

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

منبع مقاله

First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

The Expert System as a Proposal for Creating Innovative Strategy

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیشنهاد سیستم خبره برای ایجاد استراتژی خلاق

منبع مقاله

Tomas Bata University, Zlín,Directory of Open Access Journals, 2010.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

PRINTER TROUBLESHOOTING EXPERT SYSTEM

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره عیب یابی پرینتر

منبع مقاله

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 2, Issue10, October 2012, ISSN: 2277 128x

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Design and Development of an Expert System to Help Head of University Departments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی و توسعه یک سیستم خبره برای کمک به مدیر گروه دانشگاه

منبع مقاله

International Journal of Science and Modern Engineering (IJISME) ISSN: 2319-6386, Volume -1, Issue-2, January 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT SYSTEM FOR MINIMIZING SOLID WASTE DURING HIGHWAY CONSTRUCTION ACTIVITIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره هوش مصنوعی جهت کاهش هر چه بیشتر پسمانده جامد حاصل از فعالیتهای ساختمانی در بزرگراهها

منبع مقاله

Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computet Scientists 2009 Vol I, IMECS 2009, March 18-20, 2009, Hong Kong

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

MEDICATION REVIEW EXPERT SYSTEM FOR A ROBOTIC INTERFACE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره بررسی داروها با یک رابط رباتیکی

منبع مقاله

Advances in Medical Information, ISSN: 2249-9466 & E-ISSN: 2249-9474, Volume 2, Issue 1,2012, pp.-25-29.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

AN EXPERT ANTI-MALWARE DETECTION SYSTEM

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک سیستم خبره تشخیص ضد بد افزار

منبع مقاله

International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Volume-2, Issue-5, November 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

RULE-BSED EXPERT SYSTEM FOR SENSOR DEVELOPMENT IN DRINKING WATER SYSTEMS FOR RURAL COMMUNITIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقش اساسی سیستم خبره در استقرار حسگرها در سیستم های آب آشامیدنی برای جوامع روستائی

منبع مقاله

Environmental Information Archives, Volume 5 (2007), 455-463, EIA07-050, ISEIS Publication Series Number P002 © ۲۰۰۷ ISEIS- International Society for Environmental Information Sciences

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

منبع مقاله

International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

EXPERT SYSTEM FOR TRAINING OF POWER PLANT OPERATERS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم خبره برای آموزش اپراتورهای نیروگاههای برق

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۷ صفحه/  ۲۰۱۰

read more