بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیاسی

کدمقاله: ۲۲۲۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The Impact of the Antiwar Elites’ Activities on the International  Life and Politics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تأثیر فعالیت های نخبه های ضدّ جنگ بر روی حیات و سیاست بین الملل

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 582 – ۵۸۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۱۴۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Events of the Body Politic: A Nancian Reading of Asylum-seekers’ Bodily Choreographies and Resistance

ترجمه فارسی عنوان مقاله

وقایع سیاست بدنی، مطالعه ای به شیوه نانسی در مورد رقص آرایی و مقاومت بدنی پناهجویان (۲۰۱۱) 

منبع مقاله

Publication Date: 2011،Publication Name: Body & Society

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۱

read more