بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سیاست بین الملل

کدمقاله: ۲۲۲۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The Impact of the Antiwar Elites’ Activities on the International  Life and Politics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تأثیر فعالیت های نخبه های ضدّ جنگ بر روی حیات و سیاست بین الملل

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 582 – ۵۸۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more