بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سيستم مدرن

کدمقاله: ۲۲۸۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The design and implementation of a modern systems programming language

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی سیستم مدرن

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی/۱۱ صفحه/ ۲۰۱۳

read more