بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سرمایه گذاری

کدمقاله: ۲۳۰۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Energy Economics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اقتصاد انرژی 

منبع مقاله

Energy Economics 40 (2013) 484–۴۹۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Entrepreneurial risk, investment, and innovation

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری

منبع مقاله

Journal of Financial Economics, ۱۰۶ (۲۰۱۲),۲۸۷-۳۰۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more