بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سازمان های مجازی

نام کامل ژورنال

The International Journal of Grid Computing and eScience

 نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی محاسبات شبکه ای و علوم الکترونیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-739X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems

حوزه های پذیرش مقاله

برنامه های کاربردی شبکه ای و پشتیبانی برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی جدید (Novel applications)

برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی و علوم الکترونیکی (eScience and eBusiness applications)

محیط های حل مسئله و آزمایشگاه های مجازی (Problem solving environments and virtual laboratories)

اقتصاد شبکه ای (Grid economy)

شبکه های مبتنی بر دانش و شبکه های معنایی (Semantic and knowledge based grids)

شبکه های همکاری و سازمان های مجازی (Collaborative Grids and virtual organizations)

محاسبات با توان بالا و عملکرد بالا در شبکه (High Performance and high throughput computing on grids)

گردش کار برنامه های کاربردی پیچیده (Complex application workflows)

مفاهیم علمی، صنعتی و اجتماعی (Scientific, industrial and social implications)

شبکه ها در آموزش و پرورش (Grids in education)

روش های شبکه و میانه ها

ابزار برای توسعه شبکه: نظارت و برنامه ریزی (Tools for grid development: monitoring and scheduling)

مدیریت منابع پویای توزیع شده (Distributed dynamic resource management)

خدمات وب و شبکه (Grid- and web-services)

مدیریت اطلاعات (Information management)

استانداردهای نوظهور و پروتکل ها (Protocols and emerging standards)

محاسبات اینترنتی و نقطه به نقطه (Peer to peer and internet computing)

محاسبات فراگیر (Pervasive computing)

امنیت شبکه (Grid Security)

نظریه شبکه های توری

ویژگی های فرایند، برنامه ها و طراحی الگوریتم (Process specification; program and algorithm design)

جنبه های نظری ارتبازات در محیط های وسیع و محاسبات (Theoretical aspects of wide area communication and computation)

نظریه تجانس و عملکرد (Scaling and performance theory)

تایید پروتکل (Protocol verification)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-739X

1.864

32