بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

سازمان بهره وری آسیا

apo2

 

عنوان انگلیسی  

The Conceptual Framework in Knowledge Based Industries In THAILAND

ترجمه فارسی عنوان

چهارچوب مفهومی صنایع مبتنی بر دانش در تایلند

مشخصات

فایل PDF انگلیسی /۲۲ صفحه / فایل doc فارسی /۳۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

ترجمه فارسی عنوان

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

Knowledge Based Industry In NEPAL

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

     صنیعت  مبتنی بر دانش در نپال

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

Internet and e-commerce – India

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۰۳

read more