بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

زبان برنامه نویسی

کدمقاله: ۲۲۸۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The Logic Programming Paradigm and Prolog

ترجمه فارسی عنوان مقاله

الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

منبع مقاله

journal homepage :www.elsevier.com/locate/ins

مشخصات مقاله 

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی/۲۲ صفحه/ ۲۰۱۳

read more