بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

روش هایی برای تحقیق DSS

نام کامل ژورنال

Decision Support Systems

 نام فارسی ژورنال

ژورنال سیستم های پشتیبان تصمیم

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-9236

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/ decision-support-systems

حوزه های پذیرش مقاله

مبانی DSS مانند : اصول DSS، مفاهیم و نظریه ها، چارچوب، زبان رسمی، روش هایی برای تحقیق DSS، آموزش در مورد ماهیت DSS، ارزیابی در زمینه DSS (. DSS Foundations e.g. DSS principles, concepts, and theories; frameworks, formal languages, and methods for DSS research; tutorials about the nature of DSS; assessments of the DSS field)

توسعه کارکرد DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک های در حال توسعه برای جنبه های کارکردی اساسی DSS، مدیریت مدل/حل کننده، مدیریت داده در DSS ها، مدیریت قوانین و هوش مصنوعی در DSS ها، هماهنگی قابلیت های DSS  در رابط کاربری آن (DSS Development-Functionality e.g. methods, tools, and techniques for developing the underlying functional aspects of a DSS; solver/model management; data management in DSSs; rule management and AI in DSSs; coordinating a DSS’s functionality within its user interface)

واسط های توسعه DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک هایی برای توسعه رابط های کاربری DSS، زبان مدیریت، ارئه، و دانش کاربر در یک DSS، امکانات کمکی DSS، هماهنگی واسط های DSS و قابلیت های آن (DSS Development-Interfaces e.g. methods, tools, and techniques for developing the overt user interface of a DSS; managing linguistic, presentation, and user knowledge in a DSS; DSS help facilities; coordinating a DSS’s interface events with its functionality events)

اثرات DSS و ارزیابی مانند : اقتصاد DSS، اندازه گیری DSS، اثرات DSS بر کاربران شخصی، کاربرانی با چندین مشترک، سازمانها، و جوامع، ارزیابی/تصدیق DSS ها (DSS Impacts and Evaluation e.g. DSS economics; DSS measurement; DSS impacts on individual users, multiparticipant users, organizations, and societies; evaluating/justifying DSSs)

مطالعات مرجعی DSS مانند : آموزش نظم و انضباط مرجع برای پژوهشگران DSS، فن آوری های در حال ظهور مربوط به ویژگی های DSS یا توسعه DSS، مطالعات موضوعی مربوط به سیستم های پشتیبانی ارتباطات، کار هماهنگی پشتیبانی کامپیوتر، سیستم های پشتیبان مذاکره، سیستم های پشتیبان پژوهش، سیستم های پشتیبان وظیفه (DSS Reference Studies e.g. reference discipline tutorials for DSS researchers; emerging technologies relevant to DSS characteristics or DSS development; related studies on such topics as communication support systems, computer supported cooperative work, negotiation support systems, research support systems, task support systems)

تجارب DSS، مدیریت وآموزش مانند : تجربه در توسعه یا عملیات DSS ها، راه حل های سیستم برای برای نیازهای پشتیبانی تصمیم گیری خاص، روش هایی برای مدیریت DSS ها، روش های آموزش/دستورالعمل DSS ها (DSS Experiences, Management, and Education e.g. experiences in developing or operating DSSs; systems solutions to specific decision support needs; approaches to managing DSSs; DSS instruction/training approaches)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-9236

2.201

55