بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

رفتار فروش اخلاقی

کدمقاله: ۲۲۳۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Effects of Ethical Sales Behavior Considered through T ransaction Cost Theory: T o Whom Is the Customer Loyal?

عنوان فارسیمقاله

اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله:  مشتری به چه کسی وفادار است؟ 

منبع مقاله

 The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی /۱۰صفحه/ ۲۰۱۲

read more