بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

رادیکال های اکسیژن آزاد

کدمقاله: ۲۲۲۰۰۵

عنوان انگلیسی مقاله

THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAFSENESCENCE DURINGPLANT DEVELOPMENT

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

منبع مقاله

     Volume 10, (2005) pp 515 – ۵۳۴  ،  CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۰صفحه / فایل doc فارسی /۳۲صفحه/ ۲۰۰۵

read more