بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

حسابرسی قیمت گذاری

کدمقاله: ۲۳۰۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Audit pricing and nature of controlling shareholders:Evidence from France

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

منبع مقاله

China Journal of Accounting Research 6 (2013) 21–۳۴

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۱۹ صفحه/ ۲۰۱۳

read more