بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

جنگ اطلاعاتی، جنگ سایبری، مقالات ISI با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی مقاله

Information Warfare- Time for a redefinition

ترجمه فارسی عنوان مقاله

جنگ اطــلاعاتی زمانی برای تعریف مجــدد

منبع مقاله

Originally published in the Proceedings of the 11th Australian Information Warfare and Security Conference, Edith Cowan University, Perth estern Australia,30th November – 2nd December 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۸ صفحه/ دسامبر ۲۰۱۰

read more