بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

جلوگیری از حمله

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS)  – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

منبع مقاله

ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۷۲۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network  Behavior Analysis System (NBAS)

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه

منبع مقاله

ISCA J. Engineering Sci.  Vol. 1(1), 51-56, July (2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/ ۲۰۱۲

read more