بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

جرم شناسی، مقالات ISI با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی مقاله

The Future of Cyber Criminology: Challenges  and Opportunities

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آینده ی جرم شناسی سایبری  چالش ها و فرصت ها

منبع مقاله

Copyright © ۲۰۱۰ International Journal of Cyber Criminology(IJCC) ISSN: 0974 – ۲۸۹۱ Jan – July 2010, July – December 2010 (Combined Issue) Vol 4 (1&2): 26–۳۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۱ صفحه/جولای ۲۰۱۰

read more