بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تکنیک های ترکیبی

کدمقاله: ۲۳۰۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Energy Economics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اقتصاد انرژی 

منبع مقاله

Energy Economics 40 (2013) 484–۴۹۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more