بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تکنولوژی آموزشی

کدمقاله: ۲۳۱۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

ترجمه فارسی عنوان مقاله

گرایشات  و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

منبع مقاله

Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۴صفحه / فایل doc فارسی/۵صفحه/ ۲۰۱۲

read more