بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تراکم الکترون آزاد

کدمقاله: ۲۳۱۲۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

منبع مقاله

Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve J. Phys. Chem. C, Vol. 113, No. 45, 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی/۱۶صفحه/ ۲۰۰۹

read more