بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تحلیل

کدمقاله: ۲۲۴۳۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Study quality principle instead of principle legality of crimes

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحلیل اصل های کیفیتی جایگزین عنصر قانونی بزه 

منبع مقاله

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۱۰صفحه/ ۲۰۱۲

read more