بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تحقیق

کدمقاله: ۲۲۲۱۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

Teaching and learning cycles in a constructivist approach to instruction

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1613–۱۶۳۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۲صفحه / فایل doc فارسی /۵۵صفحه/ ۲۰۰۸

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

The Conceptual Framework in Knowledge Based Industries In THAILAND

ترجمه فارسی عنوان

چهارچوب مفهومی صنایع مبتنی بر دانش در تایلند

مشخصات

فایل PDF انگلیسی /۲۲ صفحه / فایل doc فارسی /۳۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

TECHNO PRENEURSHIP IN SINGAPORE

ترجمه فارسی عنوان

تکنو آفرینی در سنگاپور

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی  

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

ترجمه فارسی عنوان

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A Brief Discussion of Network Denial of Service Attacks

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بحث مختصری درمورد حملات DOS

منبع مقاله

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/  ۲۰۰۵

read more